De sportvereniging van Appelscha

 

jaarvergadering

AFC badmintonners,

Hierbij nodigen we onze leden van harte uit voor de ledenvergadering op donderdagavond 28 september 2023 in Dorpskamer de Den, Riemsoord 42a te Appelscha.

Aanvang 20.00 uur

Agenda jaarvergadering AFC afdeling badminton

 

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 29 september 2022
 4. Jaarverslag AFC badminton 2022/23
 5. Financieel verslag boekjaar 2022/23
 6. Verslag kascommissie
 7. Vaststelling begroting 2023/24 en contributies
 8. Bestuur mutaties: aftredend en herkiesbaar Gerda Das

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering melden bij het secretariaat.

 1. Informatie vanuit onze omni sportvereniging AFC-Stânfries
 2. Training en Invulling van de dinsdagavond
 3. Badminton overdag
 4. Ledenwerving
 5. WVTTK/rondvraag/sluiting

We hopen jullie te mogen begroeten op onze ledenvergadering!                                                                                                                             

Jullie badminton bestuur