De sportvereniging van Appelscha

Onze sportvereniging AFC Appelscha, met de afdelingen badminton, gymnastiek, volleybal en Stanfries voetbal, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren we u als lid en als websitebezoeker op een heldere en transparante wijze over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan een bestuurslid van de betreffende afdeling.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AFC Appelscha houdt zich altijd aan de eisen uit de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het verwerkingsregister. De AVG verplicht ons dit register bij te houden, waarin staat welke persoonsgegevens we van u verzamelen, met welk doel we dit doen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. Indien gewenst kunt u dit register inzien.
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden

AFC Appelscha zal uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is of wanneer we hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebben verkregen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële en de ledenadministratie.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht AFC Appelscha te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich te legitimeren voordat er gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

AFC Appelscha bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Vragen of klachten over verwerking en rechten

Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op met de voorzitter van het afdelingsbestuur.

Mochten we samen niet tot een passende oplossing komen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Ook mag u uw klacht direct bij de AP melden. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het hoofdbestuur van AFC Appelscha.
Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met een van de leden van het hoofdbestuur op!

Wijziging Privacyverklaring

AFC Appelscha kan haar privacyverklaring wijzigen; dit zal dan via AFC Appelscha website en die van de vier afdelingen website worden aangekondigd.