De sportvereniging van Appelscha
AFC APPELSCHA, SPORTEN IN EEN GEZOND EN VEILIG SPORTKLIMAAT

AFC Appelscha wil een veilige en prettige omgeving bieden voor iedereen die te maken heeft met de vereniging. Daarom is beschreven wat er gedaan wordt om ongewenst gedrag en grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. En als het zich voordoet, op een juiste manier te handelen.
 
Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag

In een omgeving waar veel mensen samen zijn ontkom je niet aan misverstanden en meningsverschillen. Als iemand last heeft van het gedrag van een ander, is er sprake van ongewenst gedrag. Het is van belang om zaken waar de meningen over verschillen bespreekbaar te maken bij de afdelingen om te komen tot een oplossing.
 
Naast ongewenst gedrag kan er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, pesten of discriminatie. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd binnen AFC. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, nonverbale, digitale of fysieke zin, die:

 • Door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
 • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
 • Plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport en waarin de spelregels of reglementen niet voorzien. Van grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder sprake wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd. De ervaring van de sporter is daarbij leidend. Dit wil zeggen: zodra een sporter zegt ongewenst gedrag te ervaren, dan moet je deze uiting serieus nemen. Globaal gezien onderscheiden we een aantal soorten grensoverschrijdend gedrag: pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, bedreiging, belediging en mishandeling.

Pestgedrag

Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn personen min of meer aan elkaar gewaagd. Het gebeurt in een veilige sfeer. Pesten is bedreigend en systematisch. Bij pestgedrag voelt een persoon zich ongelukkig:

 • Door de confrontatie met vervelend of agressief gedrag;
 • Doordat het buitengesloten wordt.

Hoe herken je pesten?

Soms zie je dat personen worden uitgescholden, vernederd of fysiek belaagd. Maar vaak is pestgedrag niet zichtbaar. Je ziet dan wel dat een sporter:

 • Meer teruggetrokken is;
 • Zich angstig en onzeker gedraagt;
 • Niet meer enthousiast meedoet in het team of de groep.

Pestgedrag vindt plaats op en rond de sportlocatie of online via social media. 
 
Discriminatie

Discriminatie is een vorm van uitsluiting, vijandige bejegening, bedreiging of geweld op basis van herkomst, kleur, ras, godsdienst of seksuele gerichtheid van de ander. Discriminatie is een gevoelig onderwerp, maar wat begint met enkele foute grapjes kan uitmonden in een onveilige sfeer waarin mensen niet langer plezierig sporten of niet zichzelf durven zijn.
 
Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie komt helaas ook voor binnen sportverenigingen. Het kan gaan om kleine vormen, om seksueel getinte opmerkingen, maar ook om structureel misbruik. Als het zich voordoet kan het voor de slachtoffers en de sportomgeving ingrijpende gevolgen hebben.

 Werken aan een plezierig en veilig sportklimaat Bij AFC hebben we de volgende uitgangspunten: 

 • Iedereen is welkom (ongeacht religie, huidskleur of seksuele voorkeur); 
 • We tonen respect voor elkaar, voor de sportlocatie en de materialen van de vereniging; 
 • We zorgen met elkaar voor een plezierig en veilig sportklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn; 
 • We zijn een  goed gastheer voor bezoekers en gedragen ons fatsoenlijk als we op visite zijn bij een andere vereniging; 
 • We accepteren elkaars grenzen; 
 • We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

Naast deze algemene uitgangspunten formuleert elke afdeling eigen regels en afspraken, passend bij hun sport.
 
Verklaring Onberispelijk Gedrag

Elke persoon die direct te maken heeft met sporters als coach, trainer of vrijwilliger, beschikt over een Verklaring Onberispelijk Gedrag. Elke afdeling is verantwoordelijk voor het naleven hiervan.
 
Gedragsregels voor vrijwilligers

De verwachtingen omtrent het gedrag van de vrijwilligers zijn omschreven en besproken met de vrijwilligers. Elke afdeling is verantwoordelijk voor het naleven hiervan.
 
Omgaan met klachten

Per afdeling is een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon:

 • Neemt een klacht altijd serieus;
 • Is op de hoogte van de te nemen stappen als er een klacht wordt ingediend;
 • Neemt een klacht of zorg aan, onderzoekt wat de vervolgstap kan zijn en adviseert de klager;
 • Heeft een aanspreekpunt binnen het bestuur.

Er is een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld bij AFC Appelscha. 

De VCP:

 • Is er voor leden die te maken hebben met Grensoverschrijdend gedrag;
 • Handelt volgens het door NOC*NSF ontwikkelde protocol voor VCP’s.
 • Is onafhankelijk en opgeleid;
 • Is op de hoogte van wet- en regelgeving en van landelijke ontwikkelingen omtrent een Veilig Sportklimaat;
 • Adviseert het hoofdbestuur over zaken die te maken hebben met een Veilig Sportklimaat.  

De verschillende bonden hebben Vertrouwenscontactpersonen aangesteld die geraadpleegd kunnen worden zolang er geen VCP bij AFC Appelscha aangesteld is. 

KNGU- Henriët van der Weg

KNVB- Louisse Vonk, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

NEVOBO- Janine Pleizier

Badminton Nederland- Barbara Mura 
 
Er is een Klachtencommissie ingesteld. De klachtencommissie bestaat uit de VCP (als onafhankelijke voorzitter) en een lid per afdeling. Dit kan de vertrouwenspersoon van de afdeling zijn. De taken van de klachtencommissie zijn:

 • Aannemen van de klacht;
 • Horen van het slachtoffer;
 • Horen van de dader;
 • Opstellen van een Plan van Aanpak (PvA);
 • Bespreken van het PvA met beide partijen;
 • Monitoren van de uitvoering van het PvA;
 • Evalueren van het PvA

De klachtencommissie registreert de klachten en de oplossingen anoniem. Jaarlijks worden de bevindingen besproken met het hoofdbestuur.

Voor een eerste opvang, vragen en advies aangaande grensoverschrijdend gedrag in de sport kan de vereniging contact opnemen met het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vastgesteld ALV 31 oktober 2019